تا کنون طبق بازدید های میدانی صورت گرفته 90 درصد از حجم آبگیرهای روستای گردکوه جهت سال زراعی جدید آبگیری شده و مابقی آن نیز ان شا ا... با بارش های پیش رو آبگیری خواهد شد.
این در حالی است که آب مورد نیاز بیش از 80 درصد شالیزارهای روستا توسط رودخانه تامین می شود.